TOIDUHÜGIEENIGA SEONDUVAD MÕISTED

TOIDUHÜGIEEN - vajalikud tingimused ja abinõud ohutu, tervisliku, inimtoiduks kõlbuliku toote valmistamiseks, säilitamiseks ja turustamiseks. 

TOIDU TURVALISUS - inimeste varustamine toiduga, mis on ohutu ning mida on piisavas koguses, mis vastab nende eelistustele, mis tagab vajalike toitainete kättesaadavuse ning toetudes eelpool mainitud faktoritele loob eelduse aktiivseks eluks.

TOIDU JULGEOLEK - inimeste varustamine piisavas koguses toiduga.

OHUTU JA TERVISLIK - tähendab toidu kõlblikkust inimtoiduks järgnevate kriteeriumide kohaselt:

ei põhjusta toidust pärinevaid infektsioone ja intoksikatsioone ning on käideldud õige eesmärgi kohaselt;

ei sisalda jääkaineid üle lubatud piirnormide;

on vaba haigustest, eriti zoonootilise ja loomatervishoiu seisukohalt olulistest haigustest;

on vaba ilmsest saastatusest;

on vaba defektidest, mis on üldiselt tunnistatud ebameeldivateks tarbijale;

on toodetud adekvaatse hügieenilise kontrolli all;

täidab tarbija nõudmised koostisele ja valmistusviisile.

OHT (hazard) - bioloogiline, keemiline või füüsiline agens ehk mõjur toidus või toidu potentsiaal tekitada tervistkahjustavaid efekte.

RISK (risk) - ohust tingitud kahjuliku toime tõenäosus ja ohu tõsidus.

RISKI ANALÜÜS (risk analysis) - kolmeosaline protsess:

·        Riski hindamine;

·        Riski ohjamine;

·        Riski kommunikatsioon.

RISKI HINDAMINE (risk assesment) - koosneb järgnevatest etappidest:

·        Ohu identifitseerimine;

·        Ohu iseloomustamine;

·        Toimeaja hindamine;

·        Riski iseloomustamine.

RISKI OHJE (risk management) - riski hindamisest, headest kaubandustavadest ja tervisekaitse nõudeist lähtuv ning alternatiive arvestav tegevus. Vajadusel rakendatakse ennetavaid ja kontrollimeetmeid.

RISKI KOMMUNIKATSIOON (risk comminication- interaktiivne info ja arvamuste vahetamine riski hindajate, riski ohjajate, tarbijate, tööstuse, teadlaste jt. huvipoolte vahel riski analüüsi käigus.

KVALITEETNE TOIT - Toit on kvaliteetne, kui ta on:

·        ohutu;

·        toitainete koosluselt sobilik,

·        maitsev ning omase lõhnaga;

·        kergelt valmistatav;

·        kergelt kättesaadav;

·        eetiline;

·        tarbija eelistustele vastav.


<< tagasi / edasi >>