TESTI VASTUSED

Õiged vastused on tähistatud ristiga


1) Toiduhügieen on ……..

a) elementaarse puhtuse tagamine e. üksnes koristamine ettevõttes

X b) toimingute kogum toiduohutuse ja hügieeninõuetekohasuse tagamiseks

c) kuum- ja külmtöötlemisega mikroorganismide hävitamine


2) Kas toiduhügieen ja toiduainete kvaliteet on võrdväärsed terminid?

X a) ei

b) jah


3) Toiduaineid käitlevad ettevõtted vastutavad nende poolt toodetava, ladustatava või müüdava toidu ja sööda ohutuse eest. Kas väide on õige või vale?

X a) õige

b) vale


4) Toiduga seonduvad keemilised ohuallikad on:

X a) ravimite jäägid toidus

b) bakterid toidus

c) juuksekarvad toidus

d) metallipuru toidus

X e) pesu- ja desoainete jäägid toidus 


5) Kellel lasub vastutus toiduohutuse tagamisel?

a) veterinaarinspektsioonil

b) veterinaaria- ja toidulaboril

c) HACCP meeskonna juhil

X d) käitlemisettevõttel

e) järelvalveinstitutsioonil

f) ettevõtte juhtkonnal      


6) Miks on tänapäeval toiduga ülekanduvaid haigusi rohkem?

a) inimesed puutuvad rohkem kokku elusloodusega

X b) toimub intensiivne linnastumine

X c) laboratoorne diagnostika on paranenud

d) suurtööstused ei suuda tagada toiduohutust


7) Kas enesekontrolli rakendamine toiduainete tööstustes on kohustuslik?     

X a) jah

b) ei


8) Toidumürgistuste peamised põhjused on tingitud …..  

a) toiduseadusandluse puudulikkusest

b) toidu liigintensiivsest jahutamisest või kuumtöötlemisest

X c) toidu ristsaastumisest pärast kuumtöötlemist

X d) toidu mitteküllaldasest läbi kuumutamisest


9) Milline on parim joogivee ja toiduainete fekaalse saastatuse indikaator-organism? 

X a) E. coli

b) hallituseen perekonnast Penicillum


10) Märgi järgnevast loetelust käitlemisel ristsaastumist põhjustavad nähtused:

a) puhas taara

X b) määrdunud riietus, kindad, põlled

c) hügieeniline üleriietus

d) ettevõtte juhtkond

X e) toored toiduained


11) Ühekordseid kaitsekindaid kasutades ei ole vaja käsi pesta. Väide on ….

a) õige

X b) vale


12) Käte haavandite ja väiksemate vigastuste korral peab toidukäitleja need kinni katma veekindla värvilise plaastriga. Väide on ….. 

a) õige

b) vale


13) Toiduhügieeni nõuetest peavad kinni pidama ……..

a) ettevõtte töötajad, kes otseselt puutuvad kokku toiduga

X b) kõik ettevõtte töötajad


14) Toidu külmutamisel hävinevad bakterid täielikult. Väide on ……

a) õige

X b) vale


15) Toidumürgistuste peamised põhjused on ….

X a) toidu mitteküllaldane kuumtöötlemine

b) toidu liiga pikk külmutamine

c) joogivee standardile vastav vesi

d) ettevõtte juhtkond

X e) temperatuuri režiimidest mitte kinni pidamine


16) Kõige olulisemad toidupatogeenid on bakterid, mis enamasti põhjustavad ka toiduainete riknemist. Väide on …….

a) õige

X b) vale

 

Testi sooritamiseks ei tohi valede vastuste arv ületada 3-me. 

 

<< tagasi / edasi >>